product

Sản phẩm

Solpac Việt Nam cung cấp các gói phần mềm ứng dụng giúp tăng kết quả công việc trong thời gian ngắn và với chi phí thấp như là phần mềm Mankichi đáp ứng tiêu chuẩn kế toán của Việt Nam (VAS) cũng như tiêu chuẩn kế toán quốc tế, phần mềm quản lý sản xuất TPICS, hệ thống Motoki – là hệ thống ERP SAP Business One đã được triển khai mang tầm quốc tế.

Application Package
Application Package
Đáp ứng hầu hết các tiêu chuẩn về kế toán cũng như pháp luật của Việt Nam, mặc dù được triển khai ở Việt Nam nhưng đó là một gói phần mềm ứng dụng rất hữu dụng.
Middle Ware
Middle Ware
Là ứng dụng trung gian (middleware) có thể kết hợp và thực hiện một cách thông minh với gói phần mềm đã nổi tiếng trên thế giới như ERP hoặc là giao diện người dùng của hệ thống IBM i.